ยินดีต้อนรับ พี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน และผู้สนใจ ต้องการรู้จักพระเจ้า เข้าร่วมนมัสการกับคริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์เพชรบุรี ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

เราเริ่มต้นมาอย่างไร?

  คริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์เพชรบุรี เริ่มต้นจากภาระใจของ ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ และ ศจ. ปัทมพร คุ้มทิม ที่อยากจะเฉลิมฉลองการรับใช้พระเจ้าครบรอบ 15 ปี ของ ศจ.ก้องภพและครบครบ 20 ปี ของ ศจ.ปัทมพร ด้วยการบุกเบิกและก่อตั้งคริสตจักรแห่งใหม่เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระพรในการรับใช้พระเจ้า

  ศจ.ก้องภพ และ ศจ.ปัทมพร จึงได้ปรึกษาหารือและอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันจึงเห็นพ้องตรงกันว่าจะเข้ามาขยายแผ่นดินของพระเจ้าใน จ.เพชรบุรี ด้วยสาเหตุ 3 ประการคือ 1.เป็นการทรงนำของพระเจ้า 2.เป็นบ้านเกิดของ ศจ.ปัทมพร และ 3. ระยะทางไม่ไกลต่อการเดินทางมาทำพันธกิจของพระเจ้า

  โดยมีพี่น้องสมุทรสงครามและเพชรบุรี ที่ได้มีร่วมในการบุกเบิกและก่อตั้งคริสตจักรดังนี้ 1.ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ 2.ศจ.ปัทมพร คุ้มทิม 3.ศจ.ชยพัฒน์ ดิษฐ์เจริญ 4.น.ส.สมใจ ไชยบุตร 5.นาย พนม จันทร์สุก 6.นาย กวินทร์ ควินรัมย์ 7.ด.ช.ปิติยินดี พระคุณอุปถัมภ์ 8.นาย ประทีป นะเสือ 9.นาง ช่อผกา แสงทอง

boardpga1

  โดยในปีแรก ศจ.ก้องภพ พระคุณอุปถัมภ์ กับ ศจ.ปัทมพร คุ้มทิม ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวในการบุกเบิกและก่อตั้งคริสตจักรฯแห่งนี้ ซึ่งในปีแรกเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก แต่ในปีที่ 2 พระเจ้าเริ่มส่งพี่น้องในพระกายของพระคริสต์เข้ามามีหุ้นส่วนในการบุกเบิกคริสตจักรฯแห่งนี้มากขึ้น อีกทั้งผู้เชื่อใหม่ในคริสตจักรฯแห่งนี้เริ่มเติบโตขึ้น ทำให้การถวายของคริสตจักรฯดีขึ้นตามลำดับ

  ขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันคริสตจักรฯแห่งนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก่อนปีที่ 3 และมีคนเพชรบุรีได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์กว่า 130 คนและรับบัพติสมาในน้ำจำนวน 20 คน ปัจจุบันมีพี่น้องมาร่วมประชุมนมัสการทุกสัปดาห์ (วันเสาร์) เฉลี่ยประมาณ 25-30 คน

  ซึ่งคริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์เพชรบุรี มีนิมิตและปรัชญาของคริสตจักรดังนี้คือ

  นิมิต / นโยบาย ในการที่จะ :  ประกาศ  เสริมสร้างพระกาย และขยายคริสตจักร

  ปรัชญา /  เป้าหมาย ในการที่จะ :  เสริมสร้างคนทุกวัยให้เป็นสาวกของพระคริสต์ที่ใช้การได้

  ขอบคุณพระเจ้าที่ ศจ.ก้องภพ พร้อมกับพี่น้องสมาชิกในคริสตจักรจะร่วมมือกันในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อต่อไป


        เริ่มต้นการดี ตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้า พระธรรมมัทธิว 28 : 19-20 วันแห่งการเริ่มต้นของเรา

2 พฤษภาคม 2559

   ขอบคุณพระเจ้า  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้พาพี่น้องไปแจกใบปลิวเพื่อนำพระกิตติคุณของพระเจ้าไปถึงคนที่พระนครคีรี และมีโอกาสได้อธิษฐานอวยพร จ.เพชรบุรี ด้วย ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องไปร่วมประกาศข่าวประเสริฐร่วมกัน ประมาณ 15 คน ขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่าน การแจกใบปลิวและอธิษฐานอวยพร จ.เพชรบุรี ครั้งต่อไปวัน จันทร์ที่ 9 พค 16 ครับ

    พันธกิจที่ จ.เพชรบุรี เราเริ่มต้นจากการอธิษฐาน และพระเจ้าให้ภาระใจกับผมที่มีต่อคนหลงหาย แกะที่หลงหายและผู้เชื่อที่มีบาดแผลกับผู้รับจ้างบางคน ผมเริ่มต้นจาก 0 และเริ่มต้นจากการเข้าห้องนมัสการอธิษฐาน ที่ BkkHop และพระเจ้าให้ผมตระหนักความจริงแห่งพระวจนะคือ เราต้องเริ่มก่อนและพระองค์จะร่วม เมื่อผมเริ่มพระเจ้าก็ร่วมกับผมจริงๆ

 

flower

  5 มิถุนายน  2559

   ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ 30 คนที่มานมัสการพระเจ้าร่วมกันในบ่ายวันนี้ที่ โรงแรม รอยัล ไดมอนด์ จ.เพชรบุรี ขอบคุณพระเจ้าที่มี 1 ดวงวิญญาณได้รับความรอดและพระสัญญาของพระเจ้า (รุ้งกินน้ำ) ที่ปรากฎในวันนี้  ขอพระเจ้าทรงนำในครั้งต่อไปในเดือนนี้pech 1

 

 บัญชีธนาคาร สำหรับการถวายเพื่อสนับสนุนคริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์เพชรบุรี

     บัญชีคริสตจักร :     คริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์ เพชรบุรี

                                 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี เพชรบุรี

                                 บัญชีเลขที่ 686-0-23415-9

 

citybanner

Sunday the 21st. Custom text here - Joomla Templates