นิมิตและปรัชญา

นิมิต /นโยบาย

ประกาศเสริมสร้างพระกาย และขยายคริสตจักร

 

ปรัชญา/เป้าหมาย

เสริมสร้างคนทุกวัยให้เป็นสาวกของพระคริสต์ที่ใช้การได้

Green City