บัพติสมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ ตามแบบพระคัมภีร์

เสวนาเรื่องบัพติสมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ #1

เสวนาเรื่องบัพติสมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ #2

 เสวนาเรื่องบัพติสมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ #3

 เสวนาเรื่องบัพติสมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ #4 ถามตอบและสรุป

Green City